ประกาศมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

เรื่อง ทุนวิจัย และการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

The Thailand Research Fund (TRF)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

National Research Council of Thailand

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology(IPST)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน

กรมควบคุมมลพิษ

กรมวิชาการเกษตร

กรมการศาสนา

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

กรมป่าไม้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การเคหะแห่งชาติ

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา